Z-Blog Wiki Z-Blog Wiki

Z-Blog官方文库

用户工具

站点工具


下载

下载 Z-Blog & Z-BlogPHP

在此页可以下载到Z-Blog所有已经发布的版本和最新测试版本。

PHP最新稳定版

ASP最新稳定版

开发版代码

您可以在Github上找到我们开发过程中最新版本。

安装开发者版本

PHP版 Github 地址

ASP版 Github 地址

注意事项

推荐有以下基础用户Checkout我们的开发源代码:

  • 拥有一定技术能力;
  • 喜欢折腾,愿意尝鲜;
  • 熟悉Z-Blog结构。

  • 开发版程序包并不完整,因为Github中某些文件未提交;
  • 仅供开发使用,很可能不稳定或有未知BUG;
  • 会有一些额外的测试代码或者插件托管在Github上,随时威胁服务器的安全;
  • 数据库结构和配置文件随时会修改,若需要升级请参考Change里的提交说明。
  • 基于以上几点,开发版源程序请谨慎调整后才可用于正式站点!
  • 如果开发版的代码有任何问题,请直接提交Issues告诉我们,谢谢。

历史版本

版本 下载 文件信息
官方 Github Bitbucket MD5 SHA1 CRC32
Z-BlogPHP_1_7_0_2955_Tenet ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_8_2210_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_7_2160_Valyria ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_6_2150_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_5_2140_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_4_2135_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_3_2110_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_2_2105_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_1_2100_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_6_0_2090_Valyria ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_5_2_1935_Zero ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_5_1_1740_Zero ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_5_0_1626_Zero ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_4_Deeplue_150101 ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_3_Wonce_140614 ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_2_Hippo_140220 ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_1_Taichi_131221 ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_0_Beta2_131111 ZIP ZIP ZIP
Z-BlogPHP_1_0_Beta_130707 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_2_3_Avengers_180518 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_2_Prism_140101 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_2_Prism_130801 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_1_Phoenix_130128 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_0_Doomsday_121221 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_0_Doomsday(Dev)_121216 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_0_Beta2_121028 RAR RAR RAR
Z-Blog_2_0_Beta1_121001 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_9_Beta1_110401 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Walle_100427_Install RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Walle_100427 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Walle_91204 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Walle_91204_Install RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Arwen_90619 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Arwen_81204 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Devo_80201_Insatll RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Devo_80201 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Devo_80108_insatll RAR RAR RAR
Z-Blog_1_8_Devo_80108 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_7_Laputa_70216_install RAR RAR RAR
Z-Blog_1_7_Laputa_70216 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_7_Laputa_70201_install RAR RAR RAR
Z-Blog_1_7_Laputa_70201 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_6_Final_60816 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_6_Final_60802 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_6_Final_Preview_60801 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_6_Final_Preview_60731 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_6_beta_60420 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_5_60108 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_5_60101 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_5_preview_51231 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_5_preview_51224 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_5_preview_51219 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_5_preview_51215 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_4_sp3_51008_install ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp3_51008 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp2_50912_quicksetup ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp2_50912 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_BBS_1_1_50906 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp1_50824_update ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp1_50824_quicksetup ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_sp1_50824 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_BBS_1_0_50820 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_50810 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_preview2_50808 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_preview_50807 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_4_c_system_lib ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_3_beta4_50729 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_3_beta3_50611 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_3_beta2_50601 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_3_beta1_50515 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_update RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_sp3_50531_update RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_sp3_50531 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_2_sp2_50501_for_1_2 RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_sp2_50501_update RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_sp2_50501 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_2_sp1_50402_update RAR RAR RAR
Z-Blog_1_2_sp1_50402 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_2_50320 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_1_beta4_build50312_update RAR RAR RAR
Z-Blog_1_1_beta3_50305 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_1_beta2_50226 ZIP ZIP ZIP
Z-Blog_1_0_50218 ZIP ZIP ZIP
其他版本
Z-Blog_DT_0_9_50718 ZIP ZIP ZIP
下载.txt · 最后更改: 2022/02/09 19:33 (外部编辑)